Oferta pracy - Sztauer Operator - kat C,CE

Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko: sztauer operator

 

 

 

 

Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

sztauer operator ( uprawnienia kat. C,CE)

 Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą portową statków i ładunków – zacumowania i odcumowania statków,
 2. Kierowanie ruchem pojazdów drogowych przemieszczających się przez obszar terminalu,
 3. Prowadzenie rozładunku i załadunku naczep, RT z i na promy,
 4. Przyjmowanie i wydawanie naczepy.

 

Wykształcenie:

 

średnie lub zawodowe

 

Wymagania/uprawnienia:

 

 1. Mile widziane:
 • cumownicze *,
 • do kierowania układarkami i wózkami transportowymi elektrycznymi i spalinowymi *,
 • do kierowania pojazdami kat. C.
 1. minimum roczne doświadczenie zawodowe (kierowcy).
 2. dobry stan zdrowia.

 

*Dla aplikujących niespełniających wszystkich wymagań wstępnych rekrutacji istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na koszt pracodawcy. Wymaga to jednak odrębnych ustaleń.

 

Oferujemy:

 

 • umowę o pracę na czas określony na okres 12 m-cy. poprzedzoną 3 miesięcznym okresem próbnym, i kolejno na czas nieokreślony po upływie w/w terminu.
 • pracę w systemie równoważnym (zmianowym) 12/24 – 12/48,
 • stawkę wynagrodzenia wyliczaną na podstawie jednostki rg. w tym

- dodatki świąteczne,

- nocne,

 • premie kwartalne,
 • rozbudowany pakiet socjalny,
 • szkolenie pracowników,
 • otwartą ścieżkę kariery zawodowej.

 

Wymagane dokumenty:

 

 

Inne informacje:

 

 1. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji należy umieścić poniższe oświadczenie w Państwa CV (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o. o.; 72-606 Świnoujście; ul. Dworcowa 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółki „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o.”

 

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy

 1. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przechowywane:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście.

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kwojdat@sft.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe zbierane są w celu rekrutacji i nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub za Pani/Pana zgodą.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy

 1. Dokumenty z dopiskiem „Rekrutacja – sztauer operator” należy składać osobiście w siedzibie Spółki „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o. – Sekretariat TPŚ, drogą elektroniczną na adres: terminalpromowy@sft.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o.; ul. Dworcowa 1; 72-606 Świnoujście.

Kontakt telefoniczny do:

 • Sekretariatu TPŚ – 91 322 61 12,
 • Głównego Specjalisty Działu Eksploatacji – 91 322 61 20.
 1. Termin składania ofert: 31.12.2023 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Spółki „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o.
 2. CV oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 3. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 4. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 05.01.2024 r.